TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Jesienne Beskidzkie KoRNO 2022” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 15 października 2022 r. w Istebnej.
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar Istebnej i okolica.

CELE IMPREZY:
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów Istebnej, Beskidu Śląskiego oraz okolicy;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

BAZA RAJDU: 
Baza rajdu zlokalizowana będzie w Szkole Podstawowe Nr 1 (dawny budynek Gimnazjum im. Jana Pawła II) w Istebnej, adres: ISTEBNA 1345.

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl
www.roc.org.pl

HONOROWY PATRONAT:
Pani Wójt Gminy Istebna – Łucja Michałek.

PARTNERZY:

Partnerem Rajdu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, Palarnia Kawy Maestro Cafe, Nadleśnictwo Wisła oraz Wydawnictwo Compass.

BUDOWNICZY TRASY:
Budowniczym tras jest Monika Kosmala.

GŁÓWNY SĘDZIA:
Tomasz Jeliński.

BIURO ZAWODÓW:
Paulina Bigaj, Anna Kosmala, Marta Kosmala, Artur Kapusta, Mariusz Kosmala, Ewa Kosmala, Sandra Wysługocka, Karol Prucia, Tomasz Jeliński, Monika Kosmala.

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz bufet.

NOCLEGI:
Jest możliwość noclegu w warunkach turystycznych w szkole.

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru trasy o różnej długości i stopniu trudności:
• Trasa Rodzinna – ok. 5 km;
• Trasa Piesza rekreacyjna 15 km, dalej zwana trasą TP15;
• Trasa Piesza rekreacyjna 25 km, dalej zwana trasą TP25;
• Trasa Piesza 50 km, dalej zwana trasą TP50
• Trasa Rowerowa rekreacyjna 50 km, dalej zwana trasą TR50;
• Trasa Rowerowa 100 km, dalej zwana trasą TR100.
Trasa rodzinna rozgrywana jest bez klasyfikacji, dlatego też dopuszcza się na niej poruszanie w sposób dowolny – zarówno pieszo, jak i rowerem. Dopuszczalne są także różne kombinacje tych sposobów (np. dzieci na rowerze, dorośli pieszo itp.).

KLASYFIKACJA:
• Trasa Piesza TP15 – kategoria junior (do 16 lat);
• Trasa Piesza TP25 – kategoria mężczyźni/kobiety;
• Trasa Piesza TP50 – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Trasa Rowerowa rekreacyjna TR50 – kategoria mężczyźni, kobiety i junior (do 16 lat);
• Trasa Rowerowa TR100 – kategoria kobiety/mężczyźni.
Trasa Rodzinna rozgrywana bez klasyfikacji, dyplom dla każdego dziecka, które zdobędzie przynajmniej jeden punkt kontrolny.

HARMONOGRAM IMPREZY
• 14 października (piątek):
– 19:00 – 23:00 – praca sekretariatu rajdu

15 października (sobota): 
– 6.00 – 10.45 – praca sekretariatu Rajdu,
– 8.00 – start trasy rowerowej TR100 oraz trasy pieszej TP50,
– 10.00 – start tras: TP15, TP25, TR50,
– 11.00 – start trasy Rodzinnej,
– 18.00 – koniec limitu czasowego wszystkich tras.
Maksymalnie do 1,5 h od wyłonienia podium na trasach – uhonorowanie Uczestników z danej trasy – rozdanie dyplomów i trofeów.

16 października (niedziela):
 – do 10.00 – wykwaterowanie Uczestników z bazy Rajdu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia do 12 października 2022 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://pmno.pl/pl/marathon/2022-jesienne-beskidzkie-korno/

Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 12 października, jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego.

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana:


Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
z dopiskiem Jesienne Beskidzkie KoRNO + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa.
Start Dzieci i Młodzieży z Trójwsi na trasach Rodzinnej 5 km oraz Pieszej 15 km jest bezpłatny
(obowiązuje przesłanie zgłoszenia przez Szkołę do dnia 7.10.2022).

• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

Zakup okazjonalnej, rajdowej koszulki (do odebrania w dzień rajdu) tylko po uiszczeniu opłaty na konto organizatora (w wysokości 40,00 zł) do dnia 30 września 2022. Po tym terminie możliwe jest zamówienie koszulki lecz z przesyłką pocztową (należy doliczyć 12 zł za przesyłkę). Rozmiarówka i projekt koszulek dostępny jest na stronie: https://roc.org.pl/wymiary/

PUNKTY KONTROLNE
• W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało – pomarańczowymi lampionami w formie płaskiej lub przestrzennej,
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK
• W przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej
• W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (godzina 18:00) naliczane będą punkty karne – za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 19.00;
• Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć przynajmniej jeden PK.
• Ilość PK na każdej z tras zostanie podana w komunikacie startowym

OGÓLNE ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna (skala mapy podana będzie w komunikacie startowym),
• Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia numeru startowego w widocznym miejscu;
• Zawodnicy startujący na trasach rowerowych zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

ŚWIADCZENIA
• Zaplecze sanitarne,
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• bufet,
• biesiada przy grillu/ognisku z pieczeniem kiełbasek,
• kawa, herbata,
• możliwość umycia rowerów,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Trofea i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach,
• Dyplomy dla dzieci z trasy Rodzinnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko
i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zapisami: https://roc.org.pl/rodo/
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.