Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenia nosi nazwę: Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie ROC.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dąbrowa Górnicza.Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 01.79.855, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używać odznak, pieczęci, godła, logo, barw i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać świadczenie usług osobom trzecim, w tym członkom stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie może przeprowadzać szkolenia i wydawać stosowne zaświadczenia, zgodne z działalnością statutową podmiotu.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 10

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza w całości na cele statutowe.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 1

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

 2. działalność charytatywna;

 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych;

 5. ochrona i promocja zdrowia;

 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

 7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 8. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 10. działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 11. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

 12. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

 13. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

 14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 15. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

 16. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

 17. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

 18. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 19. ratownictwo i ochrona ludności;

 20. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 21. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

 22. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 23. promocja i organizacja wolontariatu;

 24. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w art. 3 ust. 3,w zakresie określonym w pkt 1-23.

§ 2

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych;

 2. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych, spotkań o tematyce podróżniczej, turystycznej, sportowej, rowerowej itp.;

 3. Organizowanie wycieczek, wypraw, obozów oraz różnych form wypoczynku;

 4. Udział w zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych;

 5. Organizowanie konkursów, akcji plenerowych, zajęć i wyjazdów zgodnych z celami statutowymi;

 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i publicystycznej, badawczej (w tym badanie rynku i opinii publicznej); służącej realizacji celów statutowych;

 7. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji i sesji popularnonaukowych;

 8. Tworzenie programów terapeutycznych, wychowawczych i oświatowych

 9. Organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń;

 10. Opracowywanie, tworzenie, opiniowanie, realizacja projektów nowych tras rekreacyjnych, turystycznych, komunikacyjnych;

 11. Prowadzenie strony internetowej;

 12. Współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach;

 13. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, darczyńcami, sponsorami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;

 14. Działanie na rzecz integracji środowisk zgodnych z celami;

 15. Podejmowanie wszelkich pozostałych działań wspierających realizację celów statutowych;

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi.

Rozdział III

Członkowie: prawa i obowiązki

§ 1

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna i prawna. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 2

Członkami Stowarzyszenia mogą być dzieci, młodzież do 16 roku życia, za zgodą ustawowego przedstawiciela, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 3

Młodzież powyżej 16 do 18 roku życia może korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, jednak w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.

§ 4

Stowarzyszenie posiada członków:
a) Zwyczajnych;
b) Wspierających;
c) Honorowych;

§ 5

Członkiem Stowarzyszenia jest osoba fizyczna, która złożyła pisemną deklarację członkostwa w Stowarzyszeniu i została przyjęta na podstawie uchwały Zarządu.

§ 6

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.

§ 7

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 8

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek przynajmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem III.§ 2.

 2. do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

 3. do udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

 4. do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;

§ 10

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

 2. przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

 3. regularnego opłacania składek.

§ 11

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 12

Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

 2. Wykluczenia przez Zarząd:

  z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

  z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;

  – z powodu niepłacenia składek zgodnie z Rozdziałem V, § 4 pkt 6 niniejszego statutu;

  – z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

  – śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;

§ 15

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

  a) Odwołanie należy złożyć na piśmie na ręce Zarządu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały zainteresowanemu.

  b) Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 60 dni od dnia doręczenia odwołania przez zainteresowanego.

 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 1

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd (2 osoby);
c) Komisja Rewizyjna (2 osoby);

§ 2

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 3

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 4

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 5

Władzami kadencyjnymi Stowarzyszenia jest Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
a) Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
b) Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 6

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 7

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście;

§ 8

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 9

 1. Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na rok;

 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

§ 10

Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 11

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 2. Jeżeli w wymaganym terminie i miejscu obrad nie stawi się przynajmniej połowa wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania:
  a) Przewodniczący zebrania ustala drugi termin obrad, 30 minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu wyłącznie za zgodą członków Komisji Rewizyjnej.
  b) Jeżeli członkowie Komisji Rewizyjnej nie wyrażają zgody na przeprowadzenie drugiego terminu obrad tego samego dnia lub żaden nie jest obecny, decyzję o czasie i miejscu przeprowadzenia drugiego terminu obrad podejmie w ciągu 7 dni Zarząd Stowarzyszenia i poda do wiadomości wszystkich członków na co najmniej 3 dni przed terminem zebrania. W drugim terminie obrad do podejmowania uchwał Walnego Zebrania Członków nie jest wymagana obecność przynajmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

§ 13

Wybór władz kadencyjnych odbywa się w głosowaniu jawnym Walnego Zebrania Członków bezwzględną większością głosów.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

 2. Uchwalenie zmian Statutu;

 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

 5. Uchwalanie budżetu;

 6. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

 11. Podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz;

Zarząd

§ 15

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 16

Zarząd składa się z 2 osób w tym z Prezesa i Wiceprezesa wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 17

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.

§ 18

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

 2. Realizacja celów Stowarzyszenia;

 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

 4. Sporządzanie planów pracy i budżetu;

 5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

 6. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie e jego imieniu;

 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

 9. Przyjmowanie i wykluczanie członków, oprócz członków honorowych;

 10. Określenie wysokości składek członkowskich (drogą uchwały).Komisja Rewizyjna

§ 21

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.

§ 22

Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób

W przypadku 3 osób w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi:

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

 3. Sekretarz Komisji Rewizyjnej;

  W przypadku 2 osób w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi:

 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

 5. Sekretarz Komisji Rewizyjnej;

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Zarządu;

 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;

 3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;

 4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 1

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,

 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

 4. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności OPP.

§ 2

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane w kasie lub na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 4

 1. Wysokość składki członkowskiej będzie ustalana uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, raz na rok.

 2. Mają ją obowiązek płacić wszyscy pełnoletni członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

 3. Osoby do lat 18 zwolnione są z opłaty składki członkowskiej.

 4. Składkę należy wpłacić w ciągu 30 dni od dnia:

  – uchwalenia jej wysokości przez Walne Zebranie dla obecnych członków

  – przyjęcia uchwałą Zarządu w szeregi Stowarzyszenia dla nowych członków.

 5. Nieopłacenie składki członkowskiej w wymaganym statutem terminie powoduje zawieszenie członka w jego prawach do momentu uregulowania zaległości.

 6. Nieopłacenie składki w terminie dłuższym niż 3 miesięcy powoduje wykluczenie członka z ewidencji członków, a tym samym ustanie jego członkostwa w Stowarzyszeniu.

 7. Zwolnienie ze składki członkowskiej może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach trudnej sytuacji materialnej, na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia. Wnioski o zwolnienie częściowe lub całościowe z opłacenia składki będą każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 1

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów-(2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 2

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia, oraz powołuje likwidatora.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy prawa o Stowarzyszeniach.