TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Zimowe KoRNO 2017” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 16 grudnia 2017 r. w Zendku.
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar gminy Ożarowice i okolica.

CELE IMPREZY:
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów gminy Ożarowice i okolic;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

BAZA RAJDU: 
Baza rajdu zlokalizowana będzie w
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku
ul. Główna 126,
42-625 Ożarowice

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl

PATRONAT:

Patronat honorowy Wójta Gminy Ożarowice – Pana mgr inż. Grzegorza Czapli

PARTNERZY:

Partnerem Rajdu jest Szkoła Podstawowa w Zendku oraz Wydawnictwo Compass

BUDOWNICZY TRASY:
Monika Kosmala, Tomasz Jeliński.

GŁÓWNY SĘDZIA:
Monika Kosmala

BIURO ZAWODÓW:
Tomasz Jeliński, Paulina Bigaj, Artur Kapusta, Mariusz, Ewa, Ania, Marta, Monika Kosmala.

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz bufet.

NOCLEGI:
Jest możliwość bezpłatnego noclegu na swojej karimacie i w śpiworze na sali w szkole w nocy z 15/16.12.2017 oraz z 16/17.12.2017.
Zgłoszenia osób chętnych na nocleg przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.

TRASY:

Uczestnicy będą mieli do wyboru 4 trasy o różnej długości i stopniu trudności:
• Rowerowa rekreacyjna – ok. 40 km;
• Rowerowa giga – ok. 80 km;
• Piesza rekreacyjna – ok. 15 km;
• Piesza extreme – ok. 40 km.

KLASYFIKACJA:
• Rowerowa rekreacyjna – kategoria open i junior (do 16 lat);
• Rowerowa giga – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Piesza rekreacyjna – kategoria open i junior (do 16 lat);
• Piesza extreme – kategoria kobiety/mężczyźni.

HARMONOGRAM IMPREZY:
• 15 grudnia (piątek):
– 20:00 – 23:00 – praca sekretariatu rajdu – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych.

• 16 grudnia (sobota): 
– 6.00 – 7.50 – praca sekretariatu Rajdu;
– 8.00 – start trasy rowerowej giga oraz trasy pieszej Extreme;
– 8.10 – 10.50 – praca sekretariatu Rajdu;
– 11.00 – start pozostałych tras;
– 11.00 – 18.00 – rywalizacja zawodników na trasie;
– 18.00 – koniec limitu czasowego;
– 18:30 – oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia do 13 grudnia 2017 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie rajdu.
Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 13 grudnia 2017, jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego.
Zakup okazjonalnej, rajdowej koszulki (do odebrania w dzień rajdu) tylko po uiszczeniu opłaty na konto organizatora (w wysokości 30,00 zł) do dnia 1 grudnia 2017. Po tym terminie możliwe jest zamówienie koszulki lecz z przesyłką pocztową (należy doliczyć 8,50 zł za przesyłkę).

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.

Mieszkańcy gminy Ożarowice – bezpłatnie.

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
z dopiskiem Zimowe KoRNO + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 18 roku życia.

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE:
Na wszystkich trasach:
– telefon komórkowy z numerem podanym w formularzu zgłoszeniowym, z naładowaną baterią.
Na trasach rowerowych:
– kask sztywny,
– oświetlenie roweru.
Na trasach pieszych:
– odblaski (opaski odblaskowe lub inne elementy odblaskowe).

PUNKTY KONTROLNE
• W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK). Wszystkie punkty oznaczone będą biało – czerwonymi kartkami formatu A4 z perforatorami. Swoją obecność na tych PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK. W przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej. W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas pokonania trasy;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (godzina 18:00) naliczane będą punkty karne – za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 18.30;
• Uczestnicy startujący na rowerach ze wspomaganiem zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu podczas odbierania pakietów startowych. Tacy Uczestnicy startują w rajdzie bez możliwości klasyfikacji. W przypadku, gdy fakt ten nie zostanie zgłoszony taki Uczestnik jest zdysklasyfikowany za niesportowe zachowanie.
• Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć przynajmniej jeden PK.
• Aby zostać sklasyfikowanym na trasie rowerowej giga należy zaliczyć co najmniej 11 PK.
• Ilość PK na każdej z tras zostanie podana w komunikacie startowym

OGÓLNE ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna (skala mapy podana będzie w komunikacie startowym),
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Na trasach Rajdu mogą występować oblodzenia, śliskie lub zasypane śniegiem drogi oraz inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

ŚWIADCZENIA
• Zaplecze sanitarne,
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• bufet;
• kawa, herbata,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Trofea i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach
• Upominki dla wybranych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu rajdu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.