TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Nocne KoRNO 2018” zwany dalej Rajdem odbędzie się w nocy z 26 na 27 maja 2018 roku.
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar gminy Ożarowice i okolica.

CELE IMPREZY:
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów gminy Ożarowice i okolic;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

BAZA RAJDU: 
Baza rajdu zlokalizowana będzie w Szkole Podstawowej w Ożarowicach
ul. Szkolna 10
42-625 Ożarowice.

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl

PATRONAT:

Patronat honorowy Wójta Gminy Ożarowice – Pana mgr inż. Grzegorza Czapli

PARTNERZY:

Partnerem Rajdu jest Wydawnictwo Compass, Stowarzyszenie „Pro Fortalicium” oraz Grupa Obszar Warowny Śląsk na Rowerze.

BUDOWNICZY TRASY:
Monika Kosmala, Tomasz Jeliński.

GŁÓWNY SĘDZIA:
Monika Kosmala

BIURO ZAWODÓW:
Paulina Bigaj, Artur Kapusta, Tomasz Jeliński, Mariusz, Ewa, Ania, Marta, Monika Kosmala.

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz bufet.

NOCLEGI:
Jest możliwość bezpłatnego noclegu na swojej karimacie i w śpiworze na sali 27 maja od godziny 0:00 do godziny 12:00.

TRASY:

Uczestnicy będą mieli do wyboru 4 trasy o różnej długości i stopniu trudności:
• Rowerowa rekreacyjna – ok. 50 km;
• Rowerowa giga – ok. 100 km;
• Piesza rekreacyjna – ok. 15 km;
• Piesza extreme – ok. 50 km.

KLASYFIKACJA:
• Rowerowa rekreacyjna – kategoria kobiety/mężczyźni/junior (do 16 lat);
• Rowerowa giga – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Piesza rekreacyjna – kategoria kobiety/mężczyźni/junior (do 16 lat);
• Piesza extreme – kategoria kobiety/mężczyźni.

DODATKOWA KLASYFIKACJA:
Wszystkie osoby, które wystartują w rajdzie Orientakcja w dniu 26 maja 2018 roku oraz w Nocnym KoRNO otrzymają tytuł: „Nocny Orientakcyjny Wymiatacz/Wymiataczka”

HARMONOGRAM IMPREZY:
• 26 maja (sobota):
– 19:00 – 21:30 – praca sekretariatu rajdu – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych.
– 22.00 – start wszystkich tras;
– 22.00 – 23:00 – start osób, które startowały w dniu 26 maja 2018 w Orientakcji i nie zdążyły na start o godz. 22:00.
– 22.00 – 08.00 – rywalizacja zawodników na trasie;
• 27 maja (niedziela):
– 08.00 – koniec limitu czasowego;
– 08.00 – 09.00 (po 10 godzinach od startu) – koniec limitu czasowego dla osób, które startowały w dniu 26 maja 2018 w Orientakcji i wystartowały po godzinie 22:00.
– 09:00 – oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników.
– do 12:00 – wymeldowanie się uczestników i opuszczenie bazy rajdu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia do 24 maja 2018 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie rajdu.
Nie ma możliwości zgłoszenia oraz wpłaty po tym terminie (wszystkie osoby, które nie opłaciły startu do 24.05.2018 są wykreślane z listy startowej).
• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.

Mieszkańcy gminy Ożarowice – bezpłatnie.
Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
z dopiskiem Nocne KoRNO + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 18 roku życia.

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE:
Na wszystkich trasach:
– telefon komórkowy z numerem podanym w formularzu zgłoszeniowym, z naładowaną baterią,
– elementy odblaskowe (na odzieży lub opaski odblaskowe).
Na trasach rowerowych:
– kask sztywny,
– oświetlenie roweru zgodne z Prawem o Ruchu Drogowym, z bateriami (także zapasowymi), które wystarczą na cały okres rywalizacji na trasie.
Na trasach pieszych:
– latarka lub czołówka.

PUNKTY KONTROLNE
• W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK). Wszystkie punkty oznaczone będą biało – czerwonymi kartkami formatu A4 z perforatorami oraz elementami odbalskowymi. Swoją obecność na tych PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK. W przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej. W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas pokonania trasy;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (godzina 8:00) naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 8.30;
• Uczestnicy startujący na rowerach ze wspomaganiem zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu podczas odbierania pakietów startowych. Tacy Uczestnicy startują w rajdzie bez możliwości klasyfikacji. W przypadku, gdy fakt ten nie zostanie zgłoszony taki Uczestnik jest zdysklasyfikowany za niesportowe zachowanie.
• Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć przynajmniej jeden PK.
• Ilość PK na każdej z tras zostanie podana w komunikacie startowym.

OGÓLNE ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna (skala mapy podana będzie w komunikacie startowym),
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Na trasach Rajdu mogą występować niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje, co do pokonania tychże odcinków.
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

ŚWIADCZENIA
• Zaplecze sanitarne,
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• bufet;
• kawa, herbata,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Trofea i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach,
• Trofea dla wszystkich, którzy otrzymają tytuł: „Nocny Orientakcyjny Wymiatacz/Wymiataczka”
• Upominki dla wybranych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu rajdu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• W przypadku rezygnacji z Rajdu do dnia 18 maja organizator zwraca wpisowe pomniejszone o 20%, w przypadku rezygnacji z Rajdu po tym terminie organizator nie zwraca wpisowego.
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.