TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Jesienne Beskidzkie KoRNO 2017” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniach 21-22 października 2017 r. w Milówce.
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar gminy Milówki i okolica.

CELE IMPREZY:
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów gminy Milówki i okolic;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

BAZA RAJDU: 
Baza rajdu zlokalizowana będzie w
Szkole Podstawowej im.Mikołaja Kopernika w Milówce
ul. Dworcowa 3
34-360 Milówka

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl
www.rajdynaorientacje.rowerowanorka.pl

PARTNERZY:

Partnerem Rajdu jest Wójt Gminy Milówka Robert Piętka.

BUDOWNICZY TRASY:
Monika Kosmala, Tomasz Jeliński.

GŁÓWNY SĘDZIA:
Monika Kosmala

BIURO ZAWODÓW:
Tomasz Jeliński, Paulina Bigaj, Artur Kapusta, Mariusz, Ewa, Ania, Marta, Monika Kosmala.

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie w sobotę) oraz bufet w sobotę i niedzielę.

NOCLEGI:
Jest możliwość bezpłatnego noclegu na swojej karimacie i w śpiworze na sali w szkole.
Zgłoszenia osób chętnych na nocleg przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.

TRASY:

Uczestnicy będą mieli do wyboru 4 trasy o różnej długości i stopniu trudności:
• Rowerowa giga – ok. 80 km (w sobotę) i ok. 40 km (w niedzielę);
• Rowerowa rekreacyjna – ok. 40 km (w sobotę) i ok. 20 km (w niedzielę);
• Piesza rekreacyjna – ok. 15 km (w sobotę) i ok. 15 km (w niedzielę);
• Piesza extreme – ok. 50 km (w sobotę) i ok. 20 km (w niedzielę);

KLASYFIKACJA:
• Rowerowa giga – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Piesza rekreacyjna – kategoria open i junior (do 16 lat);
• Piesza extreme – kategoria kobiety/mężczyźni.
• Rowerowa rekreacyjna – kategoria open i junior (do 16 lat);

HARMONOGRAM IMPREZY
• 20 października (piątek):
– 20:00 – 23:00 – praca sekretariatu rajdu – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych.

• 21 października (sobota): 
– 6.00 – 7.50 – praca sekretariatu Rajdu;
– 8.00 – start trasy rowerowej giga oraz trasy pieszej Extreme;
– 8.10 – 10.50 – praca sekretariatu Rajdu;
– 11.00 – start pozostałych tras;
– 11.00 – 18.00 – rywalizacja zawodników na trasie;
– 18.00 – koniec limitu czasowego;
– od 18.00 – biesiada przy ognisku

• 22 października (niedziela):
– 8.00 – start tras;
– 8.00 – 13.00 – rywalizacja zawodników na trasie;
– 13.00 – koniec limitu czasowego;
– 14:00 – oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia do 17 października 2017 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie rajdu.
Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 17 października 2017, jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego.
Zakup okazjonalnej, rajdowej koszulki (do odebrania w dzień rajdu) tylko po uiszczeniu opłaty na konto organizatora (w wysokości 30,00 zł) do dnia 2 października 2017. Po tym terminie możliwe jest zamówienie koszulki lecz z przesyłką pocztową (należy doliczyć 8,50 zł za przesyłkę).

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.

Mieszkańcy gminy Milówka – bezpłatnie.

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
z dopiskiem KoRNO + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE:
Na wszystkich trasach:
– telefon komórkowy z numerem podanym w formularzu zgłoszeniowym, z naładowaną baterią.
Na trasach rowerowych:
– kask sztywny,
– oświetlenie roweru.
Na trasach pieszych:
– odblaski (opaski odblaskowe lub inne elementy odblaskowe).

PUNKTY KONTROLNE
• W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK). Wszystkie punkty (oprócz punktów PK 3, PK 7, PK 21) oznaczone będą biało – czerwonymi kartkami formatu A4 z perforatorami. Swoją obecność na tych PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK. W przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej. W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• Punkty PK 3, PK 7, PK 21 to obiekty budowlane, nieoznaczone dodatkowo lampionami, zaliczenie tych punktów będzie się odbywać poprzez podstemplowanie karty startowej na odwrocie pamiątkową pieczątką obiektu.
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych (z soboty i niedzieli), a w drugiej czas pokonania trasy (jako suma czasu z soboty i niedzieli);
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (w sobotę – godzina 18:00, w niedzielę – godzina 13:00) naliczane będą punkty karne – za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 18.30 w sobotę (na trasie rowerowej giga limit ten zwiększa się do godziny 19.30 – w przypadku zaliczenia dodatkowo PK 7, 20.30 – w przypadku zaliczenia dodatkowo PK 21, 21.30 – w przypadku zaliczenia dodatkowo PK 7 oraz PK 21) lub do 13:30 w niedzielę;
• Uczestnicy startujący na rowerach ze wspomaganiem zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu podczas odbierania pakietów startowych. Tacy Uczestnicy startują w rajdzie bez możliwości klasyfikacji. W przypadku, gdy fakt ten nie zostanie zgłoszony taki Uczestnik jest zdysklasyfikowany za niesportowe zachowanie.
• Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć przynajmniej jeden PK.
• Ilość PK na każdej z tras zostanie podana w komunikacie startowym
• Na trasie rowerowej giga będzie można zaliczyć dodatkowo 2 PK terenowe. Za zaliczenie tych punktów uczestnik nie otrzymuje dodatkowo punktów przeliczeniowych tylko otrzymuje bonus w postaci odjęcia czasu. Za zaliczenie PK 7 odejmowane jest 60 minut, w przypadku zaliczenia PK 21 odejmowane jest 120 minut. Punkty te zaznaczone są na mapie na niebiesko (nie na czerwono).

OGÓLNE ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna (skala mapy podana będzie w komunikacie startowym),
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Na trasach Rajdu mogą występować strome podejścia/podjazdy oraz zejścia/zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

ŚWIADCZENIA
• Zaplecze sanitarne,
• możliwość umycia rowerów,
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• bufet;
• biesiada przy grillu/ognisku z pieczeniem kiełbasek,
• kawa, herbata,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Trofea i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach
• Upominki dla wybranych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu rajdu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko
i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.