TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „DIR-ty dancing po lesie. Dąbrowski Integracyjny Rodzinny Rajd Na Orientację” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2021 r. w Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona (Dąbrowa Górnicza, ul. Letnia 9).
Terenem rozgrywania zawodów będą okolice Dąbrowy Górniczej.

CELE IMPREZY:
– upowszechnienie i wzrost poziomu wiedzy na temat imprez na orientację wśród osób biorących udział w rajdzie,
– wzrost aktywności fizycznej,
– integracja środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych,
– pokazanie mieszkańcom naszego miasta nowych możliwości spędzania wolnego czasu,
– rozpowszechnienie idei wolontariatu,
– rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji,
– promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Gminy Dąbrowa Górnicza,
– wzmocnienie procesu budowania pozytywnego wizerunku miasta,
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom,
– włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczności miasta,
– zapobieganie nadwadze u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
– propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
– zacieśnianie więzi rodzinnych,
– wykształcenie postaw proekologicznych, szacunku do przyrody i jej piękna,
– rozwinięcie umiejętności współpracy międzyludzkiej – w szczególności u dzieci i młodzieży,
– promocja zasad fair play i uczciwej konkurencji,
– popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
– pokazanie Dąbrowy Górniczej jako centrum aktywnego wypoczynku Zagłębia i Górnego Śląska,
– zacieśnianie więzi rodzinnych w ramach wspólnej rywalizacji,
– wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników (na trasach z klasyfikacją).

BAZA RAJDU:
Bazą rajdu będzie:
Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona,
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Letnia 9

ORGANIZATORZY:
STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ÓSMY DZIEŃ”,
ul. Sienkiewicza 6A,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
e-mail: kontakt@roc.org.pl

PARTNERZY:
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej,
Młodzieżowa Rada Miasta Dąbrowa Górnicza.

SPONSOR TRASY PIESZEJ MINI RODZINNEJ DRUŻYNOWEJ 5 km:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia poczęstunek i napoje w Bazie Rajdu.

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru 5 tras:
• Piesza mini rodzinna drużynowa 5 km (na tej trasie startuje się w drużynach 3-osobowych, obowiązuje limit miejsc – 15 drużyn z co najmniej 1 osobą z niepełnosprawnością, 15 drużyn z co najmniej 1 osobą niepełnoletnią),
• Piesza 15 km,
• Piesza 30 km,
• Rowerowa 30 km,
• Rowerowa 60 km.

KLASYFIKACJA:
Na trasie pieszej mini rodzinnej drużynowej 5 km nie będzie przeprowadzana żadna klasyfikacja.
Każda drużyna otrzyma statuetkę, a każdy uczestnik dyplom za udział.

Uczestnicy na trasach P15km i R30km
będą klasyfikowani w kategoriach:
– junior (do 16 roku życia – liczone rocznikowo),
– kobiety,
– mężczyźni.

Uczestnicy na trasach P30km i R60km
będą klasyfikowani w kategoriach:
– kobiety,
– mężczyźni.

HARMONOGRAM IMPREZY:
21 sierpnia (sobota):
– 9:00 – 9:45 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych na trasy: piesza 15 km, piesza 30 km, rower 30 km, rower 60 km;
– 10:00 – odprawa techniczna i start tras: piesza 15 km, piesza 30 km, rower 30 km, rower 60 km;
– 10:00 – 11:30 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych osobom zapisanym wcześniej na trasę pieszą rodzinną 5 km (poprzez formularz do zapisów na stronie rajdu);
– 11:30 – 12:00 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych osobom, które wcześniej się nie zapisały na trasę pieszą rodzinną 5 km (w przypadku wolnych miejsc);
– 12:00 – odprawa techniczna i start rajdu trasy pieszej rodzinnej 5 km;
– 16:00 – koniec limitu czasu na wszystkich trasach;
– 15:00 – 17:00 – ognisko z pieczeniem kiełbasek;
– 17:00 – podsumowanie i ogłoszenie wyników rajdu – dekoracja najlepszych uczestników.

PUNKTY KONTROLNE:
Punkty kontrolne (PK) będą oznaczone w terenie biało-pomarańczowymi lampionami z numerem oraz kodem punktu lub/i perforatorem. Obecność uczestnika na punkcie będzie potwierdzana na kartach startowych, które uczestnicy (po otrzymaniu w biurze zawodów) muszą posiadać przy sobie. Potwierdzenie punktu kontrolnego będzie polegać na przedziurkowaniu odpowiedniej kratki na karcie startowej lub spisaniu kodu znajdującego się na lampionie. Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście. Na wybranych punktach będą dodatkowe zadania lub zagadki, dodatkowo punktowane (1 poprawnie zaliczone zadanie – 1 punkt przeliczeniowy). W komunikacie startowym ogłoszonym przed rozpoczęciem rajdu będzie podana ilość punktów kontrolnych oraz inne ważne informacje dotyczące rajdu.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK oraz za prawidłowo wykonane zadanie lub poprawnie rozwiązaną zagadkę zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami (na trasach: piesza 15 km, piesza 30 km, rower 30 km, rower 60 km) w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna,
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 16.30;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
• Przesłanie zgłoszenia do 18 sierpnia 2021 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://roc.org.pl

Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 18 sierpnia, jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego.
• W przypadku tras: piesza 15 km, piesza 30 km, rower 30 km, rower 60 km – dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w bazie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana. Uczestnictwo w rajdzie na trasie pieszej mini rodzinnej drużynowej 5 km jest BEZPŁATNE sponsorem tej trasy jest Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza.

Trasa

Dzieci i młodzież do 18 roku życia

Osoba dorosła

Dzieci i młodzież do 18 roku życia

Osoba dorosła

Każdy uczestnik

Do 30.07.2021

1.08.2021-17.08.2021

18.08.2021-19.08.2021

Piesza mini rodzinna drużynowa 5 km

BEZPŁATNIE, obowiązuje limit 30 drużyn (3-osobowych)

Piesza 15 km

15,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

35,00 zł

50,00 zł

Piesza 30 km

20,00 zł

40,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

60,00 zł

Rower 30 km

20,00 zł

40,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

60,00 zł

Rower 60 km

30,00 zł

50,00 zł

40,00 zł

50,00 zł

70,00 zł

Wpłata po 19.08.2021 lub w bazie rajdu – 100 złotych OD KAŻDEGO UCZESTNIKA (niezależnie od wieku i trasy).

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
z dopiskiem DirtyDancing + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność, w przypadku uczestników niepełnoletnich i niepełnosprawnych oświadczenie o udziale w zawodach podpisują ich opiekunowie;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.
• Za bezpieczeństwo niepełnosprawnych uczestników rajdu odpowiedzialni są ich opiekunowie prawni,
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

ŚWIADCZENIA:
• Zaplecze sanitarne (wc),
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• poczęstunek na mecie.

NAGRODY:
• Na trasie pieszej mini rodzinnej drużynowej 5 km każda drużyna otrzyma statuetkę, a każdy uczestnik dyplom za udział,
• Na pozostałych trasach osoby, które zdobędą 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii otrzymają trofea i dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania,
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy,
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu,
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy,
• Na trasie rajdu obowiązuje zakaz używania innych map, niż te rozdane przez organizatora,
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu,
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego,
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204),
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów,
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie,
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.