REGULAMIN RODZINNEJ GRY LEŚNEJ.

TERMIN I MIEJSCE GRY:
Rodzinna Gra Leśna zwana dalej Grą odbędzie się 15 czerwca 2019.
Terenem rozgrywania gry będą lasy w okolicach Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie.

CELE IMPREZY:
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą;
• Zacieśnianie więzi rodzinnych i przyjacielskich.

MIEJSCE BAZY GRY:
Baza Gry będzie zlokalizowana przy Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie, przy ulicy  Spacerowej 4, 42-520 Dąbrowa Górnicza.

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie ROC
Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl
www.roc.org.pl

oraz:
F.H.U. Rowerowa Norka Monika Kosmala

Sędzia główny: Tomasz Jeliński;
Budowniczy tras: Monika Kosmala.

PARTNERZY:
Partnerami gry są:
– Rada Osiedla Antoniów;
– PKZ.

TRASA:
Uczestnicy będą rywalizować na trasie pieszej do 5 km.

UCZESTNICY GRY:
Uczestnicy gry startują w grze w drużynach. Drużyna powinna mieć minimum 2 członków, maksimum 10. W każdej drużynie powinna być co najmniej jedna osoba niepełnoletnia i 1 osoba pełnoletnia (kapitan drużyny). Jest możliwość startu drużyny z zawodnikami tylko pełnoletnimi ale wtedy drużyna nie jest klasyfikowana (startuje dla zabawy). Gra jest bezpłatna. Obowiązuje limit miejsc.

HARMONOGRAM GRY:
15 czerwca 2019 (sobota):
– 13:00 – 15:00 – praca bazy gry (podpisywanie list uczestnictwa, zapisy na rajd);
– 15:00 – start gry;
– 17:00 – koniec limitu czasowego;
– 18:30 – oficjalne zakończenie gry, nagrodzenie uczestników, rozdanie dyplomów oraz statuetek.

WARUNKI UCZESTNICTWA W GRZE:
• Przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 14 czerwca 2019 lub zgłoszenie w bazie gry, w dniu gry (zgłoszenie w dniu gry nie gwarantuje udziału – może się wyczerpać limit miejsc),
• Podpisanie listy uczestnictwa (w tym oświadczenia o udziale w grze na własną odpowiedzialność) – w bazie gry;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą mogły wziąć udział w grze po oddaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w grze;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w grze tylko pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Za każdą prawidłowo rozwiązaną zagadkę lub prawidłowo wykonane zadanie zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w grze zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (godzina 17:00) naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć przynajmniej jeden PK.

ŚWIADCZENIA:
• Mapa wraz z kartą startową,
• Dyplomy i statuetki dla 3 drużyn, które zajmą miejsca 1-3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Gra będzie się odbywała przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Każdy uczestnik bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Gry oraz osobom trzecim.
• W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Grą uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Gry.
• Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Gry są kompletne i zgodne z prawdą.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej.
• W czasie trwania Gry obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora oraz urządzeń gps.
• Zabrania się śmiecenia na trasie Gry
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gry z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów.