REGULAMIN RODZINNEJ ZABAWY W TERENIE „TROPEM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”.

TERMIN I MIEJSCE ZABAWY:
Rodzinna zabawa w terenie zwana dalej Grą odbędzie się 5 grudnia 2021.
Terenem rozgrywania gry będą okolice zalewu w Łośniu.

CELE IMPREZY:
• Zacieśnianie więzi rodzinnych i przyjacielskich,
• Propagowanie aktywnego, zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji,
• Utrwalanie tradycji dnia Świętego Mikołaja,
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą.

MIEJSCE BAZY GRY:
Baza Gry będzie zlokalizowana przy zalewie w Łośniu. Szczególna lokalizacja poniżej:

Lokalizacja bazy rajdu: 50°21’26.1″N 19°18’37.8″E, 50.357246, 19.310511.
Prosimy o przybycie komunikacją miejską lub pieszo, w przypadku przyjazdu samochodem prosimy o zaparkowanie na poboczu tak, by umożliwić przejazd dużego samochodu ciężarowego.

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie ROC
Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl
www.roc.org.pl

oraz zaangażowani Mieszkańcy Łośnia.

PARTNERZY:
Partnerami gry są:
– OSP Łosień;
– Siłownia Sezam Gym, ul. Armii Krajowej 7, Dąbrowa Górnicza.

UCZESTNICY GRY:
Uczestnikami gry są przede wszystkim dzieci (w każdym wieku). Dzieci startują wraz ze swoim pełnoletnim opiekunem.

TRASA:
Uczestnicy będą się bawić na trasie pieszej do 2,5 km.

HARMONOGRAM GRY:
5 grudnia 2021 (niedziela):
– 10:30 – 11:00 – praca bazy gry (podpisywanie list uczestnictwa);
– 11:00 – start gry, rozdanie map;
– 11:30 – 13:00 – grill (w przypadku każdej pogody) i ognisko (w przypadku braku opadów atmosferycznych), rozdawanie prezentów przez Świętego Mikołaja, indywidualne zdjęcia z Mikołajem);
– 13:00 – koniec limitu czasowego;
– 13:00 – oficjalne zakończenie gry, rozdanie dyplomów oraz medali, losowanie nagród.

ŚWIADCZENIA:
• Mapa wraz z kartą startową,
• Dyplomy i medale dla każdego uczestnika – dziecka,
• Kiełbaska i pieczywo dla każdego uczestnika – dziecka oraz opiekuna.
Dodatkowe atrakcje: otrzymanie prezentu od samego Świętego Mikołaja! Możliwość zrobienia
sobie zdjęcia ze Św. Mikołajem, ognisko, grill, przejazd wozem strażackim, karnety na siłownię (do rozlosowania wśród opiekunów) oraz inne (w przypadku napływu kolejnych Partnerów).

WARUNKI UCZESTNICTWA W GRZE:
Przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 2 grudnia 2021.
Dokonanie opłaty startowej, w wysokości (25 złotych od dziecka) na konto Organizatora:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
z dopiskiem Mikołaj + imię i nazwisko dziecka/dzieci, za które wysyłana jest opłata.
• Podpisanie listy uczestnictwa (w tym oświadczenia o udziale w grze na własną odpowiedzialność) – w bazie gry;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą mogły wziąć udział w grze po oddaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w grze;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w grze tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

ZASADY ROZGRYWANIA GRY:
• Gra polega na odnalezieniu punktów kontrolnych za pomocą mapy otrzymanej od organizatora;
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK.
• Należy zaliczyć przynajmniej jeden PK,
• Cała trasa to około 2,5 km. Długość trasy należy dostosować do wieku oraz kondycji dziecka. Można wybrać tylko najbliższe punkty, co za tym idzie skrócić dystans,
• na trasie nie będzie prowadzona klasyfikacja – każde dziecko startujące w grze otrzyma imienny dyplom oraz medal za udział w grze.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Z uwagi na stan epidemii przed Grą może pojawić się Komunikat dotyczący bezpieczeństwa epidemiologicznego, o którego przestrzeganie będziemy prosili. Na chwilę obecną trzeba utrzymywać dystans min. 1,5m. W przypadku gdy odgórnie zostanie wprowadzony zakaz zgromadzeń pakiety startowe będzie można odebrać w ustalony oraz upubliczniony sposób,
• Gra będzie się odbywała przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
• Każdy uczestnik bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy,
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Gry oraz osobom trzecim,
• Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Gry są kompletne i zgodne z prawdą,
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej,
• Zabrania się śmiecenia na trasie Gry,
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gry z powodów niezależnych od niego,
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204),
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów.